شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× نام Guerrini, Paolo <1880-1960>
× سطح سیریل

مل گئے 5 دستاویزات.

Documenti cremonesi nelle fonti bresciane
0 0 0
سیریل

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Documenti cremonesi nelle fonti bresciane / pubblicati a cura di Paolo Guerrini. - Pubbl. 1955. - (La Provincia di Cremona in relazioni e documenti inediti ; 1)

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: [BS]

La Congregazione dei Padri della Pace
0 0 0
سیریل

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La Congregazione dei Padri della Pace / Paolo Guerrini ; con prefazione di Emilio Bongiorni

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: BS

S. Angela Merici e la Compagnia di S. Orsola
0 0 0
سیریل

S. Angela Merici e la Compagnia di S. Orsola : nel IV centenario della fondazione (1535-1935) : miscellanea di studi / di Sigrid Undset, G. Gaggia, P. Guerrini, L. Dentella

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: BS

Memorie storiche della diocesi di Brescia
0 0 0
سیریل

Memorie storiche della diocesi di Brescia / Paolo Guerrini

Brescia : Scuola tip. Istituto figli di Maria, 1930-1965

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • فائلیں: 3
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Memorie storiche della diocesi di Brescia
0 0 0
سیریل

Memorie storiche della diocesi di Brescia / Paolo Guerrini

[Ristampa / direttore della ristampa Antonio Fappani]

Brescia : Edizioni del Moretto, [1984?] (Esine : Linotipografia S. Marco)

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: BS