شامل کریں: مندرجہ ذیل فلٹر میں سے کوئی بھی نہیں
× موضوع Biografie
شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× وسائل تفصیلی فہر ست
× سطح تجزیاتی

مل گئے 164122 دستاویزات.

Calcinato, 27 maggio 1566
0 0 0
تجزیاتی

Calcinato, 27 maggio 1566

Rettori della parrocchia di S. Maria eretta nel 1887, di patronato dei Comizi
0 0 0
تجزیاتی

Rettori della parrocchia di S. Maria eretta nel 1887, di patronato dei Comizi : Calcinatello di Calcinato

Prevosti della collegiata di S. Vincenzo m. di patronato comunale
0 0 0
تجزیاتی

Prevosti della collegiata di S. Vincenzo m. di patronato comunale : Calcinato

Asola e Calcinato
0 0 0
تجزیاتی

Asola e Calcinato

Giovanni Pascoli
0 0 0
تجزیاتی

Petrocchi, Giorgio <1921-1989>

Giovanni Pascoli / Giorgio Petrocchi

P. 1275-1304

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Giovanni Verga
0 0 0
تجزیاتی

Mariani, Gaetano

Giovanni Verga / Gaetano Mariani

P. 1203-1273

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Giosuè Carducci
0 0 0
تجزیاتی

Citanna, Giuseppe

Giosuè Carducci / Giuseppe Citanna

P. 1161-1201

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Giacomo Leopardi
0 0 0
تجزیاتی

Giannessi, Ferdinando

Giacomo Leopardi / Ferdinando Giannessi

P. 1015-1159

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Ugo Foscolo
0 0 0
تجزیاتی

Marzot, Giulio

Ugo Foscolo / Giulio Marzot

P. 755-927

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Vincenzo Monti
0 0 0
تجزیاتی

Muscetta, Carlo

Vincenzo Monti / Carlo Muscetta

P. 701-754

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Vittorio Alfieri
0 0 0
تجزیاتی

Maier, Bruno

Vittorio Alfieri / Bruno Maier

P. 613-699

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Giuseppe Parini
0 0 0
تجزیاتی

Gallardo, Piero

Giuseppe Parini / Piero Gallardo

P. 531-612

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Carlo Goldoni
0 0 0
تجزیاتی

Rho, Edmondo <1901-1962>

Carlo Goldoni / Edmondo Rho

P. 495-529

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Torquato Tasso
0 0 0
تجزیاتی

Getto, Giovanni <1913-2002>

Torquato Tasso / Giovanni Getto

P. 459-493

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini
0 0 0
تجزیاتی

Montanari, Fausto

Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini / Fausto Montanari

P. 407-457

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Ludovico Ariosto
0 0 0
تجزیاتی

Marti, Mario

Ludovico Ariosto / Mario Marti

P. 307-406

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Agnolo Poliziano
0 0 0
تجزیاتی

Maier, Bruno

Agnolo Poliziano / Bruno Maier

P. 245-305

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Francesco Petrarca
0 0 0
تجزیاتی

Bosco, Umberto

Francesco Petrarca / Umberto Bosco

P. 111-183

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Dante
0 0 0
تجزیاتی

Chimenz, Siro A.

Dante / Siro A. Chimenz

P. 1-109

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I maggiori

Daniello Bartoli
0 0 0
تجزیاتی

Grana, Gianni

Daniello Bartoli / Gianni Grana

P. 1669-1738

اس کا حصہ ہے: Letteratura italiana. I minori