شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× نام Guerrini, Paolo <1880-1960>
× ملک it bs

مل گئے 1022 دستاویزات.

La città, il suburbio e località non bresciane
0 0 0
جدید کتابیں

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La città, il suburbio e località non bresciane / Paolo Guerrini ; [direttore della ristampa Antonio Fappani]

Brescia : Edizioni del Moretto, copyr. 1986

2Pagine sparse ; 10

خلاصہ: BS

Luigi Passerini : giureconsulto e poeta bresciano del Quattrocento
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Luigi Passerini : giureconsulto e poeta bresciano del Quattrocento / P. Guerrini

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 1 (1914)

خلاصہ: BS

Un altro umorista bresciano
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Un altro umorista bresciano / P. Guerrini

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 1 (1914)

خلاصہ: BS

Il servo encomio a Napoleone I
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Il servo encomio a Napoleone I / Paolo Guerrini

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 1 (1914)

خلاصہ: BS

Una leggenda popolare intorno ai santi Faustino e Giovita
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Una leggenda popolare intorno ai santi Faustino e Giovita / Paolo Guerrini

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 2 (1915)

خلاصہ: BS

Il conte Sciarra Martinengo Cesaresco : governatore d' Albania
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Il conte Sciarra Martinengo Cesaresco : governatore d' Albania / P.G

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 2 (1915)

خلاصہ: BS

I pittori bresciani Paglia
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

I pittori bresciani Paglia / P.G

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 2 (1915)

خلاصہ: BS

La storia della Vallecamonica in un libro recente
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La storia della Vallecamonica in un libro recente / P. Guerrini

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 2 (1915)

خلاصہ: BS

La discesa dei Lanzichenecchi di Giorgio Frundsberg in Valle Sabbia nel 1526
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La discesa dei Lanzichenecchi di Giorgio Frundsberg in Valle Sabbia nel 1526 / P. Guerrini

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 2 (1915)

خلاصہ: BS

Cigole
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Cigole / P. Guerrini

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 2 (1915)

خلاصہ: BS

L' incendio di Bagolino
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

L' incendio di Bagolino / P.G

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 2 (1915)

خلاصہ: BS

Gavardo
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Gavardo / P. Guerrini

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 2 (1915)

خلاصہ: BS

La Villa ducale Negroboni-Bevilacqua di Gerolanuova
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

La Villa ducale Negroboni-Bevilacqua di Gerolanuova / P. Guerrini

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 2 (1915)

خلاصہ: BS

Una principessa bavarese ospite del castello di Roncadelle l' anno 1722
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Una principessa bavarese ospite del castello di Roncadelle l' anno 1722 / P. Guerrini

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 2 (1915)

خلاصہ: BS

Un letterato bagnolese del Quattrocento prigioniero dei turchi a Costantinopoli e a Rodi
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Un letterato bagnolese del Quattrocento prigioniero dei turchi a Costantinopoli e a Rodi / P. Guerrini

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 2 (1915)

خلاصہ: BS

I bresciani al Collegio elettorale dei dotti a Bologna nel 1802
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

I bresciani al Collegio elettorale dei dotti a Bologna nel 1802 / P. Guerrini

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 3 (1916)

خلاصہ: BS

Il trombettiere comunale
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Il trombettiere comunale / P. Guerrini

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 3 (1916)

خلاصہ: BS

Una satira a Broletto
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Una satira a Broletto / P. G.

اس کا حصہ ہے: Brixia, 1914. A. 2 (1915)

خلاصہ: BS

Atti della visita pastorale del vescovo Domenico Bollani alla diocesi di Brescia (1565-1567)
0 0 0
مونوگراف

Bollani, Domenico

Atti della visita pastorale del vescovo Domenico Bollani alla diocesi di Brescia (1565-1567) / raccolti e illustrati con note e appendici storiche dal sacerdote Paolo Guerrini

Brescia : Brixia sacra, 1915-1940

خلاصہ: BS

Cronotassi biobibliografica dei cardinali, arcivescovi, vescovi e abbati regolari di origine bresciana dal secolo IX al tempo presente
0 0 0
تجزیاتی

Guerrini, Paolo <1880-1960>

Cronotassi biobibliografica dei cardinali, arcivescovi, vescovi e abbati regolari di origine bresciana dal secolo IX al tempo presente / Paolo Guerrini

Monografie di storia bresciana ; 52

اس کا حصہ ہے: Memorie storiche della diocesi di Brescia

خلاصہ: BS