شامل کریں: مندرجہ ذیل فلٹر میں سے کوئی بھی نہیں
× قسم a
× ملک Spain
شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× موضوع Memorie
× مواد زیادہ مواد
× پڑھنے کا ھدف m
× وسائل تفصیلی فہر ست
× زبانیں Italian

مل گئے 1 دستاویزات.

Il canto del Gallo
0 0 0
مونوگراف

Il canto del Gallo / don Andrea Gallo

Chiarelettere, 2013

خلاصہ: La Resistenza, il Carmine, gli interventi in pubblico e in tv, il G8, gli spettacoli, l'incontro con gli altri e l'accoglienza, Bella Ciao... Dall'esperienza di partigiano ragazzino all'impegno nella chiesa e sulla strada, fino all'ultimo giorno, per aiutare chi vive nel disagio e chiede aiuto. Nel libro, oltre agli interventi di don Gallo, testimonianze di Lorenzo Basso, Massimo Bisca, Domenico Chionetti, Franco Cifatte, Vittorio Gallo, don Federico Rebora, princese amiche di don Gallo e Liliana Zaccarelli.