شامل کریں: مندرجہ ذیل فلٹر میں سے کوئی بھی نہیں
× نام Pirandello, Luigi <1867-1936>
شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× زبانیں Latin
× سطح تجزیاتی

مل گئے 1304 دستاویزات.

Una precoce esperienza cistercense femminile
0 0 0
تجزیاتی

Merati, Patrizia

Una precoce esperienza cistercense femminile : il monastero di Santa Maria di Manerbio nel XII secolo / Patrizia Merati

Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. 5: Valle Trompia, pedemonte e territorio
0 0 0
تجزیاتی

Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. 5: Valle Trompia, pedemonte e territorio / a cura di Angelo Turchini e Gabriele Archetti

خلاصہ: Documenti relativi alla visita apostolica di Carlo Borromeo alle parrocchie della Franciacorta orientale, della Valle del Garza e della Valle Trompia

De exterminio Brixianae civitatis libellus
0 0 0
تجزیاتی

Casari, Innocenzo <frate>

De exterminio Brixianae civitatis libellus / Innocenzo Casari

خلاصہ: Saggio scritto da frà Innocenzo Casari sul Sacco di Brescia del 1512, presente all'evento storico

De concordia Brixianorum
0 0 0
تجزیاتی

Massimo, Benedetto

De concordia Brixianorum / Benedetto Massimo

Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. 3: Franciacorta, Sebino e Bassa occidentale
0 0 0
تجزیاتی

Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. 3: Franciacorta, Sebino e Bassa occidentale / a cura di Angelo Turchini, Giovanni Donni, Gabriele Archetti

خلاصہ: Documenti relativi alla visita apostolica di Carlo Borromeo alle parrocchie della Franciacorta, del Sebino e della Bassa occidentale.

Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. 4: La Valle Camonica/ a cura di Angelo Turchini e Gabriele Archetti
0 0 0
تجزیاتی

Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. 4: La Valle Camonica/ a cura di Angelo Turchini e Gabriele Archetti ; con la collaborazione di Elena Mazzetti

خلاصہ: Documenti relativi alla visita apostolica di Carlo Borromeo alle parrocchie della Valle Camonica.

Statuti delle Giudicarie
0 0 0
تجزیاتی

Statuti delle Giudicarie

Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. 2: Bassa centrale e orientale
0 0 0
تجزیاتی

Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia. 2: Bassa centrale e orientale / a cura di Angelo Turchini, Gabriele Archetti, Giovanni Donni

خلاصہ: Documenti relativi alla visita apostolica di Carlo Borromeo alle parrocchie della Bassa bresciana orientale e centrale

Isidoro Clario lettore di Martin Bucer
0 0 0
تجزیاتی

Caramagno, Alida

Isidoro Clario lettore di Martin Bucer : note sulla Vulgata aeditio / Alida Caramagno

خلاصہ: Studio sulle influenze del protestante Martin Bucer, sulla interpretazione biblica di Isidoro Clario.

Beata progénies
0 0 0
تجزیاتی

Gaffurio, Franchino

Beata progénies / Franchino Gaffurio

Imperatrix reginarum
0 0 0
تجزیاتی

Gaffurio, Franchino

Imperatrix reginarum / Franchino Gaffurio

Gloriosae Virginis Mariae
0 0 0
تجزیاتی

Gaffurio, Franchino

Gloriosae Virginis Mariae / Franchino Gaffurio

Ave Maria
0 0 0
تجزیاتی

Despres, Josquin <1450-1521>

Ave Maria / Josquin Des Pres

Beati Ramperti Brixiae episcopi Sermo de translatione beati Philastrii ... recognitus & emendatus
0 0 0
تجزیاتی

Beati Ramperti Brixiae episcopi Sermo de translatione beati Philastrii ... recognitus & emendatus

Venerabilis Adelmanni Brixiae episcopi de veritate corporis et sanguinis domini ad Berengarium epistola
0 0 0
تجزیاتی

Venerabilis Adelmanni Brixiae episcopi de veritate corporis et sanguinis domini ad Berengarium epistola

O vos omnes : motet
0 0 0
تجزیاتی

Vaughan Williams, Ralph

O vos omnes : motet

Mass in G minor
0 0 0
تجزیاتی

Vaughan Williams, Ralph

Mass in G minor

Lux aeterna
0 0 0
تجزیاتی

Lux aeterna / Alexander Knaifel

Miserere mei Deus : concertato a due chori
0 0 0
تجزیاتی

Miserere mei Deus : concertato a due chori

Judica me Deus : introit
0 0 0
تجزیاتی

Judica me Deus : introit