شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× ملک United Kingdom
× پڑھنے کا ھدف m
شامل کریں: مندرجہ ذیل فلٹر میں سے کوئی بھی نہیں
× نام James, Alice <autrice di libri per bambini>

مل گئے 56 دستاویزات.

Il corpo umano
0 0 0
جدید کتابیں

Dickins, Rosie

Il corpo umano / Rosie Dickins ; illustrazioni di Océane Meklemberg

Usborne, 2020

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Per esplorare le meraviglie del nostro corpo basta sollevare le numerose linguette di questo fantastico libro che esamina cosa succede quando respiriamo, mangiamo, pensiamo e cresciamo.

Scopro i numeri
0 0 0
جدید کتابیں

Greenwell, Jessica

Scopro i numeri / [Jessica Greenwell ; illustrazioni di Melisande Luthringer ; progetto grafico Meg Dobbie ; traduzione di Francesca Logi]

Usborne, 2020

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Un libro coloratissimo con oltre 70 alette da sollevare, per aiutare i bambini a contare e a fare semplici addizioni e sottrazioni

Fair warning
0 0 0
جدید کتابیں

Connelly, Michael <1956->

Fair warning / Michael Connelly

Orion, 2020

خلاصہ: Jack McEvoy is a reporter with a track record in finding killers. But he's never been accused of being one himself. Jack went on one date with Tina Portrero. The next thing he knows, the police are at his house telling Jack he's a suspect in her murder. Maybe it's because he doesn't like being accused of a crime he didn't commit. Or maybe it's because the method of her murder is so chilling that he can't get it out of his head. But as he uses his journalistic skills to open doors closed to the police, Jack walks a thin line between suspect and detective - between investigation and obsession - on the trail of a killer who knows his victims better than they know themselves...

Onward
0 0 0

Walt Disney Company. Pixar <produttore>

Onward / Disney Pixar

Disney DVD, 2020

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • کی طرف سے ادھار دیا جا سکتا: 01/12/2021

خلاصہ: Ambientato in un immaginario mondo fantastico, racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti e della loro straordinaria avventura per scoprire se nell'universo esista ancora un po' di magia. Lo fanno per poter passare almeno un giorno in compagnia del padre, scomparso quando erano troppo piccoli per ricordarlo

The wind in the willows
0 0 0
جدید کتابیں

Mackinnon, Mairi <autrice per bambini> - Demidova, Olga

The wind in the willows : [from the story by Kenneth Grahame] / retold by Mairi Mackinnon ; illustrated by Olga Demidova ; english language consultant Peter Viney

Usborne, 2019

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
The very hungry caterpillar's Easter colors
0 0 0
جدید کتابیں

Carle, Eric <1929->

The very hungry caterpillar's Easter colors

Puffin, 2016

Lolita
0 0 0
جدید کتابیں

Nabokov, Vladimir Vladimirovic <1899-1977>

Lolita / Vladimir Nabokov ; afterword by Craig Raine

Penguin Books, 2015

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: L'emigrato europeo Humbert Humbert è da poco arrivato a Ramsdale, nel New Hampshire. E' un tipo così mentalmente disturbato da congegnare un piano machiavellico. Sposerà Charlotte Haze, così potrà stare sempre al fianco della sua amata: la giovanissima figlia di lei

Downton Abbey : series one-five - Series two. Disc 4
0 0 0

Downton Abbey : series one-five - Series two. Disc 4

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Downton Abbey : series one-five - Series two. Disc 3
0 0 0

Downton Abbey : series one-five - Series two. Disc 3

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Downton Abbey : series one-five - Series two. Disc 2
0 0 0

Downton Abbey : series one-five - Series two. Disc 2

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Downton Abbey : series one-five - Series two. Disc 1
0 0 0

Downton Abbey : series one-five - Series two. Disc 1

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Death on the Nile
0 0 0
جدید کتابیں

Christie, Agatha <1890-1976>

Death on the Nile / Agatha Christie

HarperCollins, 2014

خلاصہ: Hercule Poirot è in vacanza in Egitto. Imbarcandosi sul battello Karnak per una crociera sul Nilo, fa la conoscenza della giovane ereditiera Linnet Ridgeway, in viaggio di nozze con il neo-marito Simon Doyle. Tra i partecipanti al tour c'è anche Jacqueline de Bellefort, un tempo migliore amica di Linnet, colpevole di avere sposato il suo ex-fidanzato del quale è ancora innamorata. Durante il viaggio, al termine di una serata, Jacqueline si lascia sopraffare dalla gelosia e ferisce Simon a una gamba con un colpo di rivoltella. Il mattino successivo, Linnet Doyle viene trovata morta. Sarà Poirot, dopo aver indagato sul passato e sull'identità delle persone che si trovano sul battello, a giungere alla soluzione.

The hobbit, or There and back again
0 0 0
جدید کتابیں

Tolkien, J. R. R. <1892-1973>

The hobbit, or There and back again / by J. R. R. Tolkien

HarperCollins, 2014

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Bilbo Baggins è un hobbit, non è certo un avventuriero, vive nelle Terre di Mezzo ed è amico di Gandalf, un mago bianco. Proprio questa amicizia lo porterà a vivere un'avventura straordinaria con 13 nani come compagni di viaggio, tra orchi, elfi, aquile, mannari e altri pericoli, per riconquistare il grandissimo tesoro dei nani ora sorvegliato dal potente drago Smog che se n'è impadronito. E lungo la strada incontrerà Gollum ed entrerà in possesso di un anello magico destinato a cambiare la sua vita e la storia futura di queste terre...

Downton Abbey : series one-five - Series five. Disc 3
0 0 0

Downton Abbey : series one-five - Series five. Disc 3

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Downton Abbey : series one-five - Series five. Disc 2
0 0 0

Downton Abbey : series one-five - Series five. Disc 2

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Downton Abbey : series one-five - Series five. Disc 1
0 0 0

Downton Abbey : series one-five - Series five. Disc 1

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
The London season
0 0 0

The London season

اس کا حصہ ہے: Downton Abbey : series one-five

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Downton Abbey : series one-five - Series four. Disc 3
0 0 0

Downton Abbey : series one-five - Series four. Disc 3

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Downton Abbey : series one-five - Series four. Disc 2
0 0 0

Downton Abbey : series one-five - Series four. Disc 2

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
Downton Abbey : series one-five - Series four. Disc 1
0 0 0

Downton Abbey : series one-five - Series four. Disc 1

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0