شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× Serie Club des masques
× تاریخ 1972

مل گئے 1 دستاویزات.

دیگر تحقیق سے نتائج: Rete Bibliotecaria Bergamasca

La maison du Peril
0 0 0
جدید کتابیں

Christie, Agatha <1890-1976>

La maison du Peril = Peril at End House / Agatha Christie ; traduit de l'anglais par Louis Postif

Librairie des Champs-Elysees, 1972

خلاصہ: Poirot è in vacanza in Cornovaglia con l'amico Arthur Hastings e incontra l'affascinante Nicky Buckley. La giovane racconta di essere scampata per ben tre volte alla morte in pochi giorni, affermando di essere stata molto fortunata a scampare a questi incidenti. Poirot non è convinto che si tratti di incidenti, tale ipotesi trova conferma quando Maggie, la cugina di Nicky, viene assassinata