BIBLIOTECA DI SAN ZENO NAVIGLIO

BIBLIOTECA DI SAN ZENO NAVIGLIO

Horario:

Wed 03 March 14:30 - 18:30
Nota: si riceve su appuntamento
Thu 04 March 14:30 - 18:00
Nota: si riceve su appuntamento
Fri 05 March 14:30 - 18:00
Nota: si riceve su appuntamento
Sat 06 March Chiusa
Sun 07 March Chiusa
Mon 08 March 14:30 - 18:00
Nota: si riceve su appuntamento
Tue 09 March 09:00 - 12:30
14:30 - 18:00
Nota: si riceve su appuntamento