بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× لغات Spanish
× لغات Russian
× بلد United Kingdom
بما فيه: و لا واحد من عناصر التصفية، التالية
× موضوع Guide turistiche <documenti>

وُجِدَت 3 وثائق.

The Bourne legacy
0 0 0

The Bourne legacy / Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton

Universal, 2013

نبذة مختصرة: Aaron Cross, unico sopravvissuto alla soppressione del programma Outcome, aiutato da una dottoressa, cerca di affrancarsi dalle cure del governo, per conquistare la propria indipendenza.

Perfect stranger
0 0 0

Perfect stranger / Halle Berry, Bruce Willis

Colombia pictures, 2007

نبذة مختصرة: Le indagini sulla morte di un'amica portano la giornalista Rowena Price a sospettare di Harrison Hill, direttore di un'agenzia di pubblicità. Per incastrarlo, Rowena si fa assumere con il nome di Katerine ed intanto lo seduce online con il nome di Veronica. Scoprirà presto di non essere l'unica ad avere delle identità segrete...

Handy technical dictionary in 8 languages
0 0 0
كتب عصرية

Handy technical dictionary in 8 languages : English, German, French, Italian,Portuguese, Spanish, Polish, Russian

London : K.L.R. publishers, 1949

  • لا يمكن حجزه
  • مجموع النسخ: 1
  • تحت الإعارة: 0
  • حُجُوزات: 0