بما فيه: و لا واحد من عناصر التصفية، التالية
× نوع a
× بلد Spain
بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× موضوع Memorie
× المواد/الأدوات المزيد من المواد
× هدف القراءة m
× موارد كتالوج
× موضوع Gallo, Andrea <1928-2013>

وُجِدَت 1 وثائق.

Il canto del Gallo
0 0 0
الأفرودات

Il canto del Gallo / don Andrea Gallo

Chiarelettere, 2013

نبذة مختصرة: La Resistenza, il Carmine, gli interventi in pubblico e in tv, il G8, gli spettacoli, l'incontro con gli altri e l'accoglienza, Bella Ciao... Dall'esperienza di partigiano ragazzino all'impegno nella chiesa e sulla strada, fino all'ultimo giorno, per aiutare chi vive nel disagio e chiede aiuto. Nel libro, oltre agli interventi di don Gallo, testimonianze di Lorenzo Basso, Massimo Bisca, Domenico Chionetti, Franco Cifatte, Vittorio Gallo, don Federico Rebora, princese amiche di don Gallo e Liliana Zaccarelli.