وُجِدَت 2504 وثائق.

Pianificazione e incertezza
0 0 0
كتب عصرية

Menoni, Scira

Pianificazione e incertezza : elementi per la valutazione e la gestione dei rischi territoriali / Scira Menoni

Angeli, 1997

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
The portrait of a lady
0 0 0
كتب عصرية

James, Henry <1843-1916>

The portrait of a lady / Henry James

Penguin Books, 1997

نبذة مختصرة: James dipinge il ritratto di una nuova ragazza americana, ricca di speranze e desiderosa di indipendenza, imprigionata nelle reti di un'Europa seducente e pericolosa. Dall'apparente dolcezza dei giardini inglesi agli intrighi dei salotti fiorentini e allo splendore non più consolatorio di una Roma ostile, Isabel, figlia dei puritani, compie la sua parabola verso il sacrificio e la rinuncia, mentre intorno e dentro di lei si disgrega il romanzo tradizionale.

Desperation
0 0 0
كتب عصرية

King, Stephen <1947->

Desperation / Stephen King ; traduzione di Tullio Dobner

2. ed.

Sperling & Kupfer, 1997

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
La conservazione della biodiversità nel comune della Spezia
0 0 0
كتب عصرية

La conservazione della biodiversità nel comune della Spezia : indagine floristica e vegetazionale, censimenti faunistici, atlante urbano uccelli nidificanti, inventario biotopi, strategia conservazione e sostenibilità per Local Agenda 21 / Mauro Biagioni ... [et al.]

Comune della Spezia, 1996

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Uno studio sugli aspetti naturalistici del territorio comunale della Spezia: ambienti, vegetazione e avifauna

Malâkut
0 0 0
كتب عصرية

Lattmann, Silvana <1918->

Malâkut / Silvana Lattmann

All'insegna del pesce d'oro, 1996

L'esequie della luna
0 0 0
كتب عصرية

Piccolo, Lucio

L'esequie della luna ; e alcune prose inedite / Lucio Piccolo ; a cura di Giovanna Musolino

All'insegna del pesce d'oro, 1996

Paola
0 0 0
كتب عصرية

Marelli, Piero

Paola : versi in dialetto brianzolo / Piero Marelli ; prefazione di Franco Brevini

All'insegna del pesce d'oro, 1996

Progettare senza barriere
0 0 0
كتب عصرية

Lombardo, Salvatore <1962->

Progettare senza barriere : manuale tecnico / Salvatore Lombardo

Flaccovio, 1996

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Lo Studio MBM
0 0 0
كتب عصرية

Martorell Bohigas Mackay <studio di architettura>

Lo Studio MBM : O. Bohigas, J. Martorell, D. Mackay, A. Puigdomenech : progetti e opere

CDP, 1996

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Marcello Rebecchini
0 0 0
كتب عصرية

Marcello Rebecchini : architetture e progetti 1960-1994, edilizia per la ricerca, università, attrezzature urbane / a cura di Sergio Rotondi ; presentazione di Giancarlo De Carlo ; introduzione di Federico Gorio

Kappa, 1996

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Il rilievo del moderno
0 0 0
كتب عصرية

Il rilievo del moderno : caratteri di riconoscibilità della forma urbana / Giuseppe Pagnano ... [et al.]

Flaccovio, 1996

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Lombardia città
0 0 0
كتب عصرية

Biscardini, Roberto <1947->

Lombardia città : innovazioni e strategie per una politica urbanistica dei trasporti e della città / Roberto Biscardini ; con Luigi Moriggi, Massimo Novati

M&B, 1996

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
The apple bird
0 0 0
كتب عصرية

Wildsmith, Brian <1930-2016>

The apple bird / Brian Wildsmith

Oxford university press, 1995

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Memoria di vita e di inferno
0 0 0
كتب عصرية

Mariconti, Gianfranco <1926-2011>

Memoria di vita e di inferno : percorso autobiografico dalla spensieratezza alla responsabilità / Gianfanco Mariconti ; a cura di Ercole Ongaro

Il Papiro, 1995

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Las aves del Arlanzon a su paso per Burgos
0 0 0
كتب عصرية

Pérez García, José J. - Martínez Sáiz, Jesús María

Las aves del Arlanzon a su paso per Burgos / Jose J. Perez Garcia, Jesus M. Martinez Saiz

Ayuntamento de Burgos, [1995?]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
[Vol. 22]: Il mito delle donne di Lemno
0 0 0
كتب عصرية

[Vol. 22]: Il mito delle donne di Lemno

[Vol. 15]: Il cavallo di Troia
0 0 0
كتب عصرية

[Vol. 15]: Il cavallo di Troia

[Vol. 12]: Protesilao e Laodamia
0 0 0
كتب عصرية

[Vol. 12]: Protesilao e Laodamia

[Vol. 11]: Il giudizio di Paride
0 0 0
كتب عصرية

[Vol. 11]: Il giudizio di Paride

[Vol. 10]: Il pomo della discordia
0 0 0
كتب عصرية

[Vol. 10]: Il pomo della discordia