بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× موضوع Famiglia <gruppi sociali>
× أسماء Bianchessi, Peppo <1967->
بما فيه: و لا واحد من عناصر التصفية، التالية
× ناشر Minimum fax <casa editrice>
× موضوع Donne

وُجِدَت 1 وثائق.

La notte della balena
0 0 0
كتب عصرية

Bianchessi, Peppo <1967->

La notte della balena / Peppo Bianchessi ; con Pierdomenico Baccalario

Rizzoli, 2019

نبذة مختصرة: Per vederla volare sopra la città bisogna scegliere la notte giusta. Si deve salire sul tetto in silenzio. Meglio se con qualche panino e un po' di pazienza. Si può stare distesi e anche abbracciati. E poi si aspetta. Lei sa quando arrivare. La balena annusa la felicità