بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× موضوع Famiglia <gruppi sociali>
× أسماء Aquilini, Giancarlo <1965->
بما فيه: و لا واحد من عناصر التصفية، التالية
× ناشر Minimum fax <casa editrice>
× موضوع Donne

وُجِدَت 1 وثائق.

L'isola dell'illusione
0 0 0
كتب عصرية

Aquilini, Giancarlo <1965->

L'isola dell'illusione / Giancarlo Aquilini

Serra Tarantola, 2019

نبذة مختصرة: Attraverso le esperienze della protagonista - una giovane donna che, dopo una felice ma breve esperienza matrimoniale e di maternità, resta sola a causa di un drammatico incidente in cui sono coinvolti il marito e il piccolo figlio - si svolge una vicenda fuori dal tempo. Da un iniziale disincanto, fatto di duro impegno, sogni infranti e delusioni, la donna giungerà al recupero di una più autentica dimensione della vita, superando quella "illusione" pessimista dell'esistenza a cui spesso ci si arrende.