بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× المواد/الأدوات القطع الأثرية المصنوعة يدويًا

وُجِدَت 1 وثائق.

Tactoo: mani in fiaba
0 0 0

Tactoo: mani in fiaba / Carlo Carzan, Sonia Scalco

Erickson, 2018

  • لا يمكن حجزه
  • مجموع النسخ: 1
  • تحت الإعارة: 0
  • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Nel Regno di Ludus ogni anno si svolge un immenso festival dedicato alle fiabe, ma nel corso della notte strani elementi sono entrati nelle storie e ne hanno cambiato il senso rendendole confuse. Riuscirai a trovarli e a diventare il Grande Narratore? Per conquistare il titolo, il bambino dovrà ascoltare con attenzione la fiaba e fidarsi poi solo del tocco delle mani, mostrando sensibilità e velocità per scovare gli intrusi e rimettere le fiabe in ordine.