بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× المواد/الأدوات مخطوطة

وُجِدَت 31 وثائق.

Villa Mirra sotto una nuova luce
0 0 0
كتب عصرية

Tondini, Carlotta <laureata all'accademia di belle arti>

Villa Mirra sotto una nuova luce / prova finale di Carlotta Tondini ; relatore/tutor Luca Gervasoni

[Brescia, 2019]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Human portable studio
0 0 0
كتب عصرية

Buizza, Elia <laureato all'accademia di belle arti>

Human portable studio / prova finale di Elia Buizza ; relatore/tutor Michele Scarpellini

[Brescia, 2019]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
L'arbre de thèobroma
0 0 0
كتب عصرية

Pagliari, Stefania <laureata all'accademia di belle arti>

L'arbre de thèobroma / prova finale di Stefania Pagliari ; relatore/tutor Michele Scarpellini

[Brescia, 2019]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
I colori e le luci soggetti della funzione espositiva
0 0 0
كتب عصرية

Sallemi, Maddalena <laureata all'accademia di belle arti>

I colori e le luci soggetti della funzione espositiva / prova finale di Maddalena Sallemi ; relatore/tutor Luca Gervasoni

[Brescia, 2019]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Educare alla libertà
0 0 0
كتب عصرية

Polloni, Lisa <laureata all'accademia di belle arti>

Educare alla libertà / prova finale di Lisa Polloni ; relatore/tutor Andrea Paoletti

[Brescia, 2019]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Contrasti: un videogioco per indagare la relazione tra art style e gameplay
0 0 0
كتب عصرية

Pezzagno, Pietro <laureato all'accademia di belle arti>

Contrasti: un videogioco per indagare la relazione tra art style e gameplay / prova finale di Pietro Pezzagno ; relatore/tutor Andrea Giuliano

[Brescia, 2019]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 1
 • حُجُوزات: 0
L'estetica dell'involuzione
0 0 0
كتب عصرية

Amadei, Luca <laureato all'accademia di belle arti>

L'estetica dell'involuzione : fra arte ed animalità / prova finale di Luca Amadei ; relatore/tutor Milena Cordioli

[Brescia, 2019]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 1
 • حُجُوزات: 0
Il mobile che cresce
0 0 0
كتب عصرية

Inverardi, Stefania <laureata all'accademia di belle arti>

Il mobile che cresce / tesi di diploma di Stefania Inverardi ; relatore/tutor Mirko Bolpagni

[Brescia, 2018]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
P-park
0 0 0
كتب عصرية

Rota, Alex <laureato all'accademia di belle arti>

P-park : parco urbano polivalente di Palosco / prova finale di Alex Rota ; relatore/tutor Luca Gervasoni

[Brescia, 2018]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Cuscini racconta storie
0 0 0
كتب عصرية

Signorini, Laura Irena <laureata all'accademia di belle arti>

Cuscini racconta storie / prova finale di Laura-Irena Signorini ; relatore/tutor Sergio Bonometti

[Brescia, 2018]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
La memoria riconoscibile
0 0 0
كتب عصرية

Hao Yue <laureata all'accademia di belle arti>

La memoria riconoscibile : il rinnovamento dei villaggi storici cantonesi dalla scala urban all'interior / laureanda Hao Yue ; relatore Lodovico Reguitti

[Brescia, 2018]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Le anime dei giocattoli
0 0 0
كتب عصرية

Cavazzoni, Sara <laureata all'accademia di belle arti>

Le anime dei giocattoli / tesi di diploma di Sara Cavazzoni ; relatore/tutor Nicola Cherubini

[Brescia, 2018]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Zero
0 0 0
كتب عصرية

Ghironi, Giada <laureata all'accademia di belle arti>

Zero : dal bambino all'uomo, dal seme all'albero : l'asilo dove si coltiva il futuro / tesi di diploma di Giada Ghironi ; relatore/tutor Enrico Guastaroba

[Brescia, 2018]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Santa Maria Nuova
0 0 0
كتب عصرية

Terzano, Roberta <laureata all'accademia di belle arti>

Santa Maria Nuova : progetto per la conservazione e la valorizzazione dell'ex Ospedale civile di Asti / tesi di diploma di Roberta Terzano ; relatore/tutor Danilo Lazzaro

[Brescia, 2018]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Aida
0 0 0
كتب عصرية

Ferrari, Aurora <laureata all'accademia di belle arti>

Aida : quando la didattica evolve lo spazio / tesi di diploma di Aurora Ferrari ; relatore/tutor Lodovico Reguitti

[Brescia, 2018]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Sviluppo del marketing all'interno di un'azienda
0 0 0
كتب عصرية

Barra, Sebastian Patryk <laureato all'accademia di belle arti>

Sviluppo del marketing all'interno di un'azienda / prova finale di Sebastian Patryk Barra ; relatore/tutor Fabio Codebue

[Brescia, 2018]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 1
 • حُجُوزات: 0
Il cinema d'animazione
0 0 0
كتب عصرية

Pasin, Margherita <laureato all'accademia di belle arti>

Il cinema d'animazione : dalla matita al mouse / prova finale di Margherita Pasin ; relatore/tutor Fabio Groppi

[Brescia, 2018]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Evoluzione della computer grafica e del video tracking nella pubblicità
0 0 0
كتب عصرية

Leo, Stefano <laureato all'accademia di belle arti>

Evoluzione della computer grafica e del video tracking nella pubblicità : ideazione e sviluppo dello spot video Wave / prova finale di Stefano Leo ; relatore/tutor Fabio Groppi

[Brescia, 2018]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Realtà virtuale
0 0 0
كتب عصرية

Saletti, Luca <laureato all'accademia di belle arti>

Realtà virtuale : tra immaginario collettivo e realtà / prova finale di Luca Saletti ; relatore/tutor Marco Scotti

[Brescia, 2018]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
The jar of pain
0 0 0
كتب عصرية

Manfredi, Giuseppe <laureato all'accademia di belle arti>

The jar of pain / prova finale di Giuseppe Manfredi ; relatore/tutor Fabio Codebue

[Brescia, 2018]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0