بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× لغات Russian

وُجِدَت 2 وثائق.

La ragazza d'autunno
0 0 0

La ragazza d'autunno / un film di Kantemir Balagov

Sound Mirror : Movies Inspired, [2020]

  • لا يمكن حجزه
  • مجموع النسخ: 1
  • قابلة للإعارة انطلاقا من يوم: 27/11/2021

نبذة مختصرة: Nella Leningrado del 1945, una donna torna in città dopo la guerra per ritrovare il suo bambino di tre anni.

Le notti bianche
0 0 0
كتب عصرية

Dostoevskij, Fëdor Mihajlovic <1821-1881>

Le notti bianche / Fedor Dostoevskij ; traduzione, postfazione e note a cura di Laura Salmon

2. ed.

BUR, 2019

نبذة مختصرة: Nell'incanto evanescente delle notti pietroburghesi, un giovane vagabondeggia in solitudine. L'incontro con una donna che piange una delusione d'amore, appoggiata al parapetto di un ponte, gli regalerà il sogno di un'avventura meravigliosa.