بما فيه: و لا واحد من عناصر التصفية، التالية
× ناشر Garzanti <casa editrice>
× بلد Italy
× المواد/الأدوات للطباعة

وُجِدَت 32 وثائق.

Vivaldi
0 0 0

Vivaldi, Antonio <1678-1741>

Vivaldi / Avi Avital

Deutsche Grammophon, 2015

Marc'Antonio e Cleopatra
0 0 0

Hasse, Johann Adolf

Marc'Antonio e Cleopatra / Hasse ; Le Musiche Nove ; Claudio Osele

Deutsche Harmonia Mundi : Sony Music Entertainment, 2013

Phaéton
0 0 0

Lully, Jean Baptiste

Phaéton / Jean-Baptiste Lully ; Les Talens Liriques ; Christophe Rousset

Aparté, 2012

Peppino Girella : il teleromanzo di Eduardo. 3: Episodi 5 e 6
0 0 0

Peppino Girella : il teleromanzo di Eduardo. 3: Episodi 5 e 6

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Peppino Girella : il teleromanzo di Eduardo. 2: Episodi 3 e 4
0 0 0

Peppino Girella : il teleromanzo di Eduardo. 2: Episodi 3 e 4

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Peppino Girella : il teleromanzo di Eduardo. 1: Episodi 1 e 2
0 0 0

Peppino Girella : il teleromanzo di Eduardo. 1: Episodi 1 e 2

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Pentago
0 0 0

Pentago : multi joueurs : un jeu à strategie renversante

Winning moves, 2009

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Pentago è un gioco di strategia per due giocatori in cui vince chi riesce a completare una linea di 5 biglie del suo colore, in orizzontale, verticale o diagonale... ma non e' facile come sembra!

In Bruges
0 0 0

In Bruges : (it's in Belgium) / Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes

Universal, 2003

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Due killer professionisti si nascondono a Bruges dopo che uno dei due, in unaprecedente missione, ha accidentalmente ucciso un bambino. I due si troverannocoinvolti in rocambolesche avventure e pericolosi imprevisti, mentre una troupesta girando uno stravagante film.

Mr. & Mrs. Bridge
0 0 0

Mr. & Mrs. Bridge / a film by James Ivory ; Paul Newman, Joanne Woodward

Momentum Pictures, [2007?]

نبذة مختصرة: Kansas City, anni Quaranta. Mr. e Mrs. Bridge sono una coppia americana come tante: lui affermato avvocato, lei dedita al marito e alla famiglia. La vita sembra scorrere senza la minima scossa in un mondo fatto di ordine, regole, buone maniere, ma Mrs. Bridge si interroga intimamente sul senso della sua vita. Saranno però i figli, crescendo, a subire i contraccolpi del mondo di convenzioni nel quale sono cresciuti e a dovere fare i conti con la realtà

Tango argentino
0 0 0

Trío Hugo Díaz

Tango argentino / Trío Hugo Díaz

ARC Music, 2007

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Inspiración
0 0 0

Piazzolla, Astor <1921-1992>

Inspiración / Astor Piazzolla

Black Box, 2007

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Tutti i miei sogni
0 0 0

Cocciante, Riccardo <1946->

Tutti i miei sogni / Riccardo Cocciante

Sony BMG Music Entertainment,2006

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
6: Colpi di timone
0 0 0

6: Colpi di timone / di Renzo La Rosa

هذا جزء من: Gilberto Govi : collection

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
5: Maneggi per maritare una figlia
0 0 0

5: Maneggi per maritare una figlia / di Niccolò Bacigalupo

هذا جزء من: Gilberto Govi : collection

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
4: Sotto a chi tocca
0 0 0

4: Sotto a chi tocca / di Luigi Orengo

هذا جزء من: Gilberto Govi : collection

3: Pignasecca e Pignaverde
0 0 0

Valentinetti, Emerico

3: Pignasecca e Pignaverde / di Emerico Valentinetti

هذا جزء من: Gilberto Govi : collection

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Felice e' un ricco e avaro commerciante genovese che vuole combinare un matrimonio d'interesse per la propria figlia. La giovane e' invece innamorata di uno squattrinato marinaio emigrato in Argentina in cerca di fortuna, il cui provvidenziale ritorno impedisce che la ragazza sposi l'uomo scelto dal padre.

2: Quella bonanima
0 0 0

Palmerini, Ugo <1882-1959->

2: Quella bonanima / di Ugo Palmerini

هذا جزء من: Gilberto Govi : collection

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: La casa di Faustino Caviglia, ottimo padre e buon marito, è immersa nel lutto per il suicidio del genero Giulio, ricordato con affetto e devozione da suocera, moglie e domestica che hanno appeso a tutte le pareti i ritratti del defunto. A scoprire la verita' sulla "bonanima" è il giovane Carlino, nipote di Faustino, che non aveva mai provato grande simpatia per il genero quando era vivo, si prende le sue rivincite...

1: Guido Peragallo ingegnere
0 0 0

1: Guido Peragallo ingegnere / di Emerico Valentinetti

هذا جزء من: Gilberto Govi : collection

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Finger Eleven
0 0 0

Finger Eleven <gruppo musicale>

Finger Eleven

Epic : Wind-up, 2003

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0
Rumba flamenco
0 0 0

Rumba flamenco

Putumayo World Music, 2002

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0