بما فيه: و لا واحد من عناصر التصفية، التالية
× تاريخ 2008
× موضوع Famiglia <gruppi sociali>
بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× بلد Belgium

وُجِدَت 3 وثائق.

Just one/ Ludovic Roudy, Bruno Sautter
0 0 0

Just one/ Ludovic Roudy, Bruno Sautter

Sombreros Production, 2018

نبذة مختصرة: Gioca con i tuoi amici per scoprire più parole Mistero possibili! Just One è un party game cooperativo. Insieme agli altri, fai indovinare una parola Mistero a uno dei giocatori scrivendo segretamente un indizio sul tuo cavalletto. Scegli il tuo indizio senza metterti d'accordo con gli altri e dai prova di originalità cercando di non scrivere lo stesso indizio di un altro giocatore. Tutti gli indizi identici, infatti, vengono annullati ancora prima che il giocatore attivo possa vederli. Alla fine della partita, calcola il punteggio in base al numero di parole Mistero indovinate.

Nel villaggio degli gnomi
0 0 0
كتب عصرية

Nel villaggio degli gnomi

Yoyo Books, [2010]

نبذة مختصرة: Racconti

Neuvième étude
0 0 0
كتب عصرية

Neuvième étude : progrès et décadence / par P.-J. Proudhon

Essais d'une philosophie populaire ; 9

هذا جزء من: De la justice dans la révolution et dans l'église / par P.-J. Proudhon

  • لا يمكن حجزه
  • مجموع النسخ: 1
  • تحت الإعارة: 0
  • حُجُوزات: 0