بما فيه: و لا واحد من عناصر التصفية، التالية
× أسماء Cussler, Clive <1931->
بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× أسماء Stewart, Kristen <1990->

وُجِدَت 1 وثائق.

Anesthesia
0 0 0

Anesthesia / un film di Tim Blake Nelson ; [Sam Waterston ... et al.]

30 Holding : Delta Pictures, [2017]

نبذة مختصرة: Un dramma corale che s'incentra sulla progressiva ricostruzione degli eventi che hanno portato alla violenta aggressione subita da un tranquillo e amato professore di filosofia della Columbia University newyorchese.