بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× Serie Juxtapositions
× لغات French
× تاريخ 2002

وُجِدَت 1 وثائق.

نتائج من أبحاث أخرى: Rete Bibliotecaria Bergamasca

Arvo Part
0 0 0

Arvo Part : 24 preludes for a fugue / directed by Dorian Supin

Idéal Audience International, 2005

نبذة مختصرة: Ritratto del compositore estone Arvo Part lungo, che il regista segue lungo tre anni di vita tra composizioni, prove, concerti, seminari e incontri. Include estratti di alcune sue celebri opere: Tabula Rasa, Für Alina, Fratres, Orient &​ Occident.