بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× هدف القراءة d100_sa_17_d
× ناشر Artebambini <casa editrice>
× تاريخ 2006
بما فيه: و لا واحد من عناصر التصفية، التالية
× موضوع Arti figurative

وُجِدَت 2 وثائق.

نتائج من أبحاث أخرى: Rete Bibliotecaria Bergamasca

RivistaDada
0 0 0
التسلسلية

RivistaDada : [rivista trimestrale d'arte]

Artebambini, 2006-

  • لا يمكن حجزه
  • ملفات: 57
  • تحت الإعارة: 1
  • حُجُوزات: 0
Diario del tempo naturale
0 0 0
كتب عصرية

Sgarbi, Chiara <scrittrice e illustratrice per bambini> - Tagliatti, Ketty

Diario del tempo naturale / Chiara Sgarbi & Ketty Tagliatti

Bazzano : Artebambini, 2006

نبذة مختصرة: Il volume consente una pausa dentro al paesaggio che ci sovrasta, che vive nella nostra vita. Sarà un percorso nuovo nella natura da effettuare attraverso gli occhi e la sensibilità degli artisti, un percorso estetico, rivolto ad adulti e bambini, che ci aiuterà a ritrovare il legame originario tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori di noi. Ad ogni stagione è associato un senso e un colore queste saranno le linee guida che vi accompagneranno nel vostro percorso individuale. Oltre ad accendere i sensi sulla natura suggerisce attività e laboratori sul colore, sulla forma, sui suoni e segni. Crea legami tra arte e natura per diventare un divertente strumento didattico per i Centri di educazione ambientale o per le scuole. Età di lettura: da 8 anni.