بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× هدف القراءة d100_sa_17_d
× لغات Russian
× لغات Italian
بما فيه: و لا واحد من عناصر التصفية، التالية
× تاريخ 2003
× بلد France
× لغات Spanish
× أسماء Slynek, Anatolij

وُجِدَت 1 وثائق.

نتائج من أبحاث أخرى: Rete Bibliotecaria Bergamasca

Obscurio
0 0 0

Obscurio / L'Atelier

Libellud, 2019

  • لا يمكن حجزه
  • مجموع النسخ: 2
  • تحت الإعارة: 0
  • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: I giocatori interpretano dei maghi, intenti a fuggire da una magica biblioteca, grazie all'aiuto di un libro speciale, il Grimorio, che sarà gestito da un solo giocatore. Il Grimorio potrà comunicare con gli altri giocatori unicamente attraverso le immagini, senza mai parlare. Ma attenzione, tra i maghi si nasconde un traditore!