بما فيه: على الأقل واحد من عناصر التصفية، التالية
× :
× :
بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× موضوع Crescere
× تاريخ 2011
بما فيه: و لا واحد من عناصر التصفية، التالية
× لغات English

وُجِدَت 2 وثائق.

نتائج من أبحاث أخرى: Rete Bibliotecaria Bergamasca

Mossy Trotter
5 2 0
كتب عصرية

Taylor, Elizabeth <1912-1975>

Mossy Trotter / Elizabeth Taylor ; illustrazioni di Eleonora Marton

[Roma] : Biancoenero, 2011

  • مجموع النسخ: 48
  • تحت الإعارة: 1
  • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Mossy desidera più di ogni altra cosa una bicicletta e una festa di compleanno. Eppure farà di tutto per non meritarsele. Sorprese, delusioni e felicità quotidiane di un bambino pieno di iniziativa, alle prese con la sua divertente famiglia, gli amici di sempre e il primo amore. Nell'unico romanzo per ragazzi di Elizabeth Taylor, tutti gli ingredienti di cui è fatta la vita di ogni bambino.

Capitani coraggiosi
0 0 0
كتب عصرية

Schreiber, Emma

Capitani coraggiosi / Rudyard Kipling ; traduzione e adattamento di Emma Schreiber ; letto da Pierfrancesco Poggi

[Roma] : Biancoenero, 2011

  • مجموع النسخ: 35
  • تحت الإعارة: 3
  • حُجُوزات: 0