مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Threads
Topic
Un odore di toscano - Roberto Perrone

ال Giuliana Zangiacomi ال 31 January 2023

Amori sospesi - Alberto Asor Rosa

ال Roberto Dal Bianco ال 31 January 2023

L'ombra sul colosso - Marco Badini

ال Francesca Scotti ال 29 January 2023

Bel-Ami - Guy de Maupassant

ال Silvia Lorenzini ال 29 January 2023

Lacrime, sudore e sangue - Winston Churchill

ال Clara Toninelli ال 28 January 2023

Bestiario nazista - Jan Mohnhaupt

ال Clara Toninelli ال 28 January 2023

Il bambino silenzioso - Sarah A. Denzil

ال LUANA NOVELLINO ال 27 January 2023

Specchio delle mie brame - Maura Gancitano

ال Alice Raffaele ال 26 January 2023

La biblioteca di Mercoledì - testi di Alexandra West & Calliope Glass; traduzione di Ilaria Katerinov

ال Saimon Bari ال 26 January 2023

Le nostre anime di notte - Kent Haruf

ال مُستخدِم 1044 ال 8 April 2017

1: I leoni di Sicilia

ال Giovanna Gorlani ال 21 September 2020

Arrampicare - Mauro Corona

ال Giovanna Gorlani ال 24 January 2023

L'isola dei battiti del cuore - Laura Imai Messina

ال Alice Raffaele ال 22 January 2023

Le nemiche - Carla Maria Russo

ال Clelia Nodari ال 21 January 2023

Trenzano Cossirano nella Grande guerra - Giovanni Quaresmini

ال Francesca Scotti ال 20 January 2023

Il caso Bramard - Davide Longo

ال Clara Toninelli ال 7 February 2021

Piccole cose da nulla - Claire Keegan

ال Alice Raffaele ال 18 January 2023

Più alto del mare - Francesca Melandri

ال Giovanna Gorlani ال 18 January 2023

Il giovane Holden - J. D. Salinger

ال Giovanna Gorlani ال 17 January 2023

Palepoli - Usamaru Furuya

ال Francesca Mondelli ال 15 January 2023

100 cose che abbiamo perso per colpa di internet - Pamela Paul

ال Francesca Mondelli ال 15 January 2023

Il panettone non bastò - Dino Buzzati

ال Alice Raffaele ال 15 January 2023

Intorno al fuoco - raccolte da Emilie Demant Hatt

ال Viviana Filippini ال 14 January 2023

Novelle gardesane - Paul von Heyse

ال Francesca Scotti ال 13 January 2023

Cobra Verde - un film di Werner Herzog

ال Clara Toninelli ال 12 January 2023

I miei giorni alla libreria Morisaki - Satoshi Yagisawa

ال Alice Raffaele ال 12 January 2023

Cena di classe - Alessandro Perissinotto, Piero d'Ettorre

ال Clelia Nodari ال 12 January 2023

La meridiana - Shirley Jackson

ال Clara Toninelli ال 26 November 2022

Per una giustizia ri-generativa - Andrea Giovita

ال Giovanna Gorlani ال 11 January 2023

La casa delle bambole - Ka-Tzetnik 135633

ال Giovanna Gorlani ال 10 January 2023

8982 رسائل في 7401 مناقشات ال 1008 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 66 utenti online